Ο πολιτικός γάμος είναι στην εποχή μας μια λύση που πολλά ζευγάρια επιλέγουν είτε για οικονομικούς και πρακτικούς λόγους είτε γιατί δεν τους εκφράζει η ιδέα του θρησκευτικού γάμου. Αν και στις μέρες μας το σύμφωνο συμβίωσης έχει πάρει την πρωτοκαθεδρία του Πολιτικού Γάμου, πολλοί είναι οι μελλόνυμφοι που αναζητούν τα τυπικά δικαιολογητικά που απαιτούνται  για την έκδοση της σχετικής άδειας γάμου.

Από την έρευνα που κάνανε οι συνεργάτες μας σας παραθέτουμε χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες για όσα χρειάζεστε να γνωρίζετε για τον πολιτικό γάμο. To Athens Loft βρίσκεται στην πλατεία του νέου δημαρχείου Χαϊδαρίου, το οποίο πολλά ζευγάρια από την ευρύτερη περιοχή, επιλέγουν να παντρευτούν με πολιτικό γάμο, έτσι έχουμε την τύχη συχνά να φιλοξενούμε το πάρτι γάμου ή την δεξίωση που ακολουθεί.

Ο Πολιτικός Γάμος καθιερώθηκε με τον νόμο 1250/1982. Με το Προεδρικό Διάταγμα 391/1982 καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες σχετικά με την τέλεση πολιτικών γάμων, την χορήγηση άδειας γάμου κλπ

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από το Δήμο της κατοικίας του!

Με τον νόμο 4483/2017 επήλθε αλλαγή σχετικά με την ημέρα και τον χώρο τελετής ως εξής:

NOMOΣ 4483/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α 107/31.07.2017
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των ΟΤΑ – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 131
Τέλεση πολιτικών γάμων
Η παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 391/1982 (Α ́73) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σε κάθε Δήμο, ο Δήμαρχος ορίζει με πάγια πράξη του, περισσότερες τακτές ημέρες της εβδομάδας, μη αποκλειομένου του Σαββάτου και της Κυριακής, και ορισμένη ώρα ενάρξεως, για την τέλεση των γάμων για τους οποίους υποβλήθηκαν σχετικές αιτήσεις μέχρι και την προηγούμενη ημέρα. Με την ίδια πράξη του, ο Δήμαρχος μπορεί να ορίζει την τέλεση των πολιτικών γάμων σε περισσότερα του ενός δημοτικά κτίρια ή και σε εξωτερικούς κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους. Ο Δήμαρχος μεριμνά για την κατάλληλη διαρρύθμιση και διακόσμηση του χώρου, ώστε να δίνεται στην τελετή του γάμου η επισημότητα που της ταιριάζει.».

Δικαιολογητικά

Σύμφωνα με το Άρθρο 1, Παρ. 3 του Π.Δ. 391/1982, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος αυτοπροσώπως για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου είναι τα παρακάτω:

 1. Απλή φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου .
 2. Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης ή από το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών για τους γεννημένους στο εξωτερικό.
 3. Δικαστική απόφαση για ανηλίκους κάτω των 18 ετών.
 4. Δημοσίευση του γάμου σε ημερήσια εφημερίδα, χωρίς ημερομηνίες τέλεσης και προσκόμιση μίας ολόκληρης εφημερίδας στην Υπηρεσία.
 5. Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου προσκομίζεται η Ληξιαρχική πράξη του γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο. Σε περίπτωση χηρείας προσκομίζεται η Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 6. Παράβολο χαρτοσήμου των 15 ευρώ από εφορία, ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ.
 7. Φωτοτυπία οποιουδήποτε αποδεικτικού (απόδειξη ΔΕΚΟ, κινητή τηλεφωνία, τράπεζα, βιβλιάριο ασθενείας, εκκαθαριστικό εφορίας κλπ.), όπου θα φαίνεται ο τόπος κατοικίας, ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ (Οι λογαριασμοί να είναι πρόσφατοι).

Για τους Έλληνες του εξωτερικού

Σύμφωνα με το Άρθρο 1, Παρ. 3 του Π.Δ. 391/1982, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου είναι τα παρακάτω:

 • Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης.
 • Δικαστική απόφαση για ανηλίκους κάτω των 18 ετών.
 • Αίτηση για χορήγηση άδειας γάμου, εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο που θα καταθέσει και θα παραλάβει την άδεια γάμου και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία συμπληρώνεται ο τόπος κατοικίας, η ανυπαρξία κωλυμάτων των άρθρων 1350,1351,1352,1354,1356,1357 και 1360 Α.Κ. όπως και ο βαθμός του γάμου. Τα παραπάνω παραλαμβάνονται, συμπληρώνονται και υπογράφονται στο πλησιέστερο Ελληνικό Προξενείο της κατοικίας του δημότη.
 • Δημοσίευση του γάμου σε ημερήσια εφημερίδα και προσκόμιση ολόκληρης της εφημερίδας στην Υπηρεσία.
 • Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου προσκομίζεται το διαζευκτήριο ή η Ληξιαρχική πράξη του γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο. Σε περίπτωση χηρείας προσκομίζεται η Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 • Παράβολο χαρτοσήμου των 15 ευρώ από Δ.Ο.Υ. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο (απλή φωτοτυπία), εάν υπάρχουν διαθέσιμα.

Οι Αλλοδαποί πρέπει να γνωρίζουν ότι θα τους ζητηθούν:

1. Βεβαίωση από την αρμόδια αρχή της χώρας του ή την οικεία Προξενική Αρχή στην Ελλάδα περί του ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για να τελέσει γάμο ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός (μεταφρασμένη και επικυρωμένη).
2. Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο και επικυρωμένο.
3. Απλή φωτοτυπία διαβατηρίου.
4. Αποδεικτικό στοιχείο της νόμιμης παραμονής του στην Ελλάδα σε ισχύ (άδεια παραμονής, βίζα, κάρτα ευρωπαίου πολίτη κλπ. σε απλή φωτοτυπία).
5. Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου, το διαζευκτήριο μεταφρασμένο και επικυρωμένο.
6. Σε περίπτωση χηρείας, Ληξιαρχική πράξη θανάτου μεταφρασμένη και επικυρωμένη.
7. Δημοσίευση του γάμου σε ημερήσια εφημερίδα και προσκόμιση ολόκληρης της εφημερίδας στην Υπηρεσία μας.
8. Παράβολο χαρτοσήμου των 15 ευρώ από Δ.Ο.Υ. ανά άτομο.
9. Αντίγραφο οποιουδήποτε αποδεικτικού σε φωτοτυπία, όπου θα φαίνεται ως τόπος κατοικίας ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Τα ξενόγλωσσα κείμενα σφραγισμένα με σφραγίδα Χάγης “APOSTILLE” για τα κράτη που είναι στη συνθήκη της Χάγης.
Για τα υπόλοιπα κράτη, αντί της σφραγίδας της Χάγης, θεώρηση της υπογραφής του υπογράφοντα το ξένο κείμενο από το Ελληνικό προξενείο στη χώρα έκδοσης του πιστοποιητικού ή από το προξενείο της ίδιας χώρας στην Ελλάδα και εν συνεχεία από το Υπουργείο Εξωτερικών (τμήμα διεθνών σχέσεων). Επίσημη μετάφραση των ξένων κειμένων στα Ελληνικά, θεωρημένη είτε από το Ελληνικό προξενείο στη χώρα έκδοσης, είτε από Έλληνα δικηγόρο (του δικηγορικού συλλόγου).

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αν οι αλλοδαποί, κάτοικοι εξωτερικού, επιθυμούν να τελέσουν γάμο στην Ελλάδα, απαιτείται:

1. Άδεια γάμου από την αρμόδια αρχή της χώρας τους, μεταφρασμένη και επικυρωμένη
2. Πιστοποιητικό γέννησης, μεταφρασμένο και επικυρωμένο
3. Απλή φωτοτυπία του διαβατηρίου
4. Απλή φωτοτυπία της νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα (άδεια παραμονής, βίζα κλπ. σε απλή φωτοτυπία).

Κατά την τελετή του γάμου κάθε μελλόνυμφος πρέπει να συνοδεύεται από ένα μάρτυρα ενήλικο, μπορεί να είναι και συγγενής του με την ταυτότητά του.

Σύμφωνα με τον καινούργιο Νόμο περί ισότητας, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν πριν από το γάμο το επώνυμο των τέκνων που θα γεννηθούν. Αυτό μπορεί να είναι ή του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο, όχι όμως πάνω από δύο επώνυμα.

Οι Κύπριοι πρέπει να φέρουν πιστοποιητικό ελευθερίας, ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, αίτηση, εφημερίδα.

Για Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια, στο Κάιρο ή στην Κωνσταντινούπολη ισχύει το πιστοποιητικό βαπτίσεως του Πατριαρχείου αντί για ληξιαρχική πράξη γέννησης

Ιστορία

Αν νομίζετε ότι ο πολιτικός γάμος είναι ανακάλυψη της εποχής μας σας ενημερώνουμε ότι η υποχρεωτική συμμετοχή της Εκκλησίας στον κοινωνικό θεσμό έγινε πραγματικότητα στα τέλη του 9ου αιώνα

«Οι Βυζαντινοί ώς τα τέλη του 9ου αιώνα ακολουθούσαν τους παραδοσιακούς πολιτικούς τρόπους νομιμοποίησης του γάμου. Μόνο όταν τους αποκλείστηκε αυτή η επιλογή υπέταξαν και αυτή την πλευρά της ζωής τους στην Εκκλησία. Δεν ήταν επιλογή, αλλά υποχρέωση», λέει η καθηγήτρια Κατερίνα Νικολάου.

«Τον Μάρτιο του 1982 ψηφίστηκε στην ελληνική Βουλή νόμος με τον οποίο κατέστη ίσου κύρους ο πολιτικός και ο θρησκευτικός γάμος. Ο πρώτος πολιτικός γάμος στην Ελλάδα έγινε στις 18 Ιουλίου. Η αντίδραση στον χώρο της Εκκλησίας ήταν μεγάλη, κάμφθηκε όμως από τη διάθεση συνδιαλλαγής του τότε Αρχιεπισκόπου. Με επιφύλαξη ή και εχθρικά είδε το θέμα ένα εξαιρετικά μεγάλο τμήμα της κοινής γνώμης, καθώς θεωρούσε ότι ο νόμος ερχόταν να ανατρέψει ό,τι ίσχυε για αιώνες, από τη σύσταση της πρώτης χριστιανικής Εκκλησίας, όπως νόμιζε. Λίγοι γνώριζαν την πραγματικότητα…» διηγείται στην «Κ» η κ. Κατερίνα Νικολάου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιστορίας του Βυζαντινού Κράτους στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η εξιστόρησή της έγινε στο πλαίσιο του διήμερου συνεδρίου που άρχισε χθες στο ΕΚΠΑ με θέμα «Ο γάμος στη Μεσογειακή Ευρώπη από το τέλος του Μεσαίωνα έως σήμερα».

Ειδικότερα, η κ. Νικολάου ανέφερε ότι «οι Βυζαντινοί ώς τα τέλη του 9ου αιώνα ακολουθούσαν τους παραδοσιακούς πολιτικούς τρόπους νομιμοποίησης του γάμου τους. Μόνο όταν τους αποκλείστηκε αυτή η επιλογή υπέταξαν και αυτή την πλευρά της ζωής τους στην Εκκλησία. Δεν ήταν επιλογή αλλά υποχρέωση». Συγκεκριμένα, η πολιτεία και η Εκκλησία συνήθως προσαρμόζονταν και αλληλοστηρίζονταν, κατά περιόδους, όμως, δεν συμφωνούσαν και τότε τροποποιούνταν γαμήλιες τελετουργίες και νομοθετικές ρυθμίσεις με στόχο μια νέα ισορροπία. Ακραίες ασκητικές τάσεις και περιφρόνηση από συγκεκριμένες ομάδες πιστών προς τον γάμο, καταδικασμένες ωστόσο από την Εκκλησία, έδωσαν τη θέση τους στην πλήρη υποταγή του θεσμού σε αυτήν.«Σύμφωνα με την ιουστινιάνεια νομοθεσία, η σύναψη γαμήλιου συμβολαίου απαιτείτο μόνο για τους ανώτερους αξιωματούχους, ενώ για τους υπόλοιπους υπηκόους της αυτοκρατορίας δεν ήταν υποχρεωτική καμία πολιτική ή θρησκευτική τελετή. Τον όγδοο αιώνα, στην εκλογή των Ισαύρων αυτοκρατόρων, ο γάμος παρέμενε πάντα μια ιδιωτική σύμβαση, που συνομολογείτο, εγγράφως ή αγράφως, με τη συγκατάθεση των μελλονύμφων και των γονέων τους. Για πρώτη φορά, όμως, σε νόμο της πολιτείας, η συμμετοχή της Εκκλησίας στον θεσμό γινόταν αποδεκτή. Αν το ζευγάρι –ορθότερα, οι οικογένειές τους– επέλεγε τον έγγραφο γάμο, έπρεπε να συνταχθεί προικώο συμβόλαιο με την παρουσία τριών αξιόπιστων μαρτύρων. Αν επέλεγαν τον άγραφο γάμο, η εγκυρότητά του διασφαλιζόταν με τη μαρτυρία φίλων του ζεύγους ή με την ευλογία της Εκκλησίας. Καθοριστικό και αποκλειστικό εγγυητή της νομιμότητας του γάμου κατέστησε την Εκκλησία ο Λέων ΣΤ’ με τη Νεαρά 89, για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας και ως απόρροια “συναλλαγών” μεταξύ πολιτείας και Εκκλησίας σχετικών με τον έλεγχο του θεσμού του γάμου. Από όσα εκτέθηκαν προκύπτει ότι οι Βυζαντινοί δεν επιδίωκαν την ευλογία της Εκκλησίας για τη σύναψη των γάμων τους. Η δημιουργία μιας νέας οικογένειας παρέμεινε για αιώνες, και όσο διαρκούσε η προσπάθεια επιβολής της Εκκλησίας σε κοινωνικούς θεσμούς, θέμα που αφορούσε αποκλειστικά την κοινωνία και την πολιτεία» σημειώνει η κ. Νικολάου

Συμπέρασμα

Μπορεί ο πολιτικός γάμος να αποτελεί μία εύκολη, γρήγορη και οικονομική λύση, αλλά χρειάζεται κι αυτός την προετοιμασία του.

Αν μάλιστα θέλετε να παντρευτείτε μία συγκεκριμένη ημερομηνία, μην το αφήσετε τελευταία στιγμή, γιατί το Δημαρχείο μπορεί να έχει περισσότερη κίνηση από ότι φαντάζεστε.

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε και οι δύο είναι να βγάλετε άδεια πολιτικού γάμου, ο καθένας ξεχωριστά, καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον Δήμο μόνιμης κατοικίας σας.

Το επόμενο βήμα είναι να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρούμε ημερομηνία διαθέσιμη ώστε να απολαύσετε την δεξίωση του γάμου σας, μαζί με τους φίλους και συγγενείς σας.